Home Disclaimer

Zotnieuws is een nieuwssite en verwijst, als nieuws website, naar informatie welke gepubliceerd staat op het internet. De informatie waar Zotnieuws naar verwijst is door derden geplaatst, waar wij als derden Zotnieuws geen invloed op kan uitoefenen, aan het publiek via het internet openbaar gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat Zotnieuws niet in kan staan voor welke kwaliteit dan ook van de informatie waar het naar verwijst. Anders gezegd, Zotnieuws staat er niet voor in dat informatie waarnaar het heeft verwezen beschikbaar zal blijven of dat links daar naartoe altijd zullen kloppen. Zotnieuws staat niet in voor de juistheid of de legitimiteit van de informatie waar het naar verwijst. Zotnieuws staat evenmin in voor de geschiktheid voor alle gebruikers van het materiaal waarnaar het doorverwijst. Doordat nieuwswaardige informatie voor effectbejag is gepubliceerd kan deze informatie ongeschikt zijn voor jeugdige lezers. Jeugdige lezers worden daarom geadviseerd om omzichtig om te gaan met het raadplegen van informatie waarnaar wordt verwezen door Zotnieuws.

Tenzij expliciet anders vermeld is alle gepubliceerde inhoud eigendom van Zotnieuws. Zotnieuws steunt het citeren van en verwijzen naar op Zotnieuws gepubliceerde informatie, onder de strikte voorwaarde dat verwijzingen een hyperlink bevatten naar de oorspronkelijke publicatie op Zotnieuws.  Zotnieuws kan geheel of ten dele een databank vormen in de zin van de Databankenwet. Zotnieuws behoudt nadrukkelijk alle aan Zotnieuws op basis van de Databankenwet toekomende rechten.

Zotnieuws verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers, behalve waar de toestemming van de gebruiker impliciet (zoals bij door het verzenden van reacties door middel van email of een reactieformulier) of expliciet toestemming geeft voor een dergelijke verwerking. Zotnieuws past cookies toe op haar site. Cookies zijn kleine bestanden die door middel van de browser vanaf Zotnieuws op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de Zotnieuws website. De gebruiker kan altijd, voor eigen risico, via de browser de toepassing van cookies uitzetten – Zotnieuws garandeert niet de juiste werking van haar site indien de gebruiker cookies uitzet.

Zotnieuws verstrekt geen enkele garantie op welke aspect van de site dan ook. De gebruiker dient altijd gebruik te maken van zijn gezond verstand en van beschermmiddelen voor zijn computer. Zotnieuws is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het gebruik van de site Zotnieuws.

Gebruikers van Zotnieuws dienen zich te houden aan de bepalingen die opgenomen zijn in de Huisregels van de website. Deze zijn HIER TE BEZICHTIGEN

Zotnieuws behoudt het recht om in de toekomst deze gebruiksvoorwaarden en de werking van de site te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden zullen bekend worden gemaakt op Zotnieuws en zullen in werking treden 14 dagen na de eerste publicatie ervan op Zotnieuws.

Het (blijvend) gebruik van Zotnieuws na het lezen van deze voorwaarden wordt beschouwd als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.